Senior Pictures at Massapoag Lake
Anastasia Aranovich Photography

Senior Pictures at Massapoag Lake

Location: Massapoag Lake, Sharon, MA.